Datum

Lesthema

Trainer

11/1/2022

Ne waza/Kata reeks 1

Peter D.

12/1/2022

Bevrijdingen/worpen

Geert

18/1/2022

Wurgingen

Peter D.

19/1/2022

Kyu training

Kristof

25/1/2022

Klemmen + Examens

Peter G./Peter D.

26/1/2022

Trappen en stoten + Examens

Geert/Peter D.

1/2/2022

Worpen/Kata reeks 2

Peter D.

2/2/2022

Bevrijdingen/klemmen

Peter G.

6/2/2022

Shodan Shiken (Piet en Thomas)

Peter D./Peter G./Kristof

8/2//2022

Ne waza

Bert

9/2/2022

Wurgingen

Geert

15/2/2022

Worpen

Kristof

16/2//2022

Kyu traning

Peter D.

22/2/2022

Trappen en stoten

Bert

23/2/2022

Klemmen/Kata  reeks 3

Peter D.

1/3/2022

Geen training schoolvakantie

 

2/3/2022

Geen training schoolvakantie

 

6/3/2022

Dangraad training/train de trainer sessie

 

8/3/2022

Klemmen/opleidingsgrepen

Kristof

9/3/2022

Kyu training

Geert

15/3/2022

Wapens (mes) (in T-shirt)

Bert

16/3/2022

Bokstechnieken (in T-shirt)

Peter D.

22/3/2022

Kyu training

Bert

23/3/2022

Ne waza/wurgingen

Kristof

24/10/2022

Bevrijdingen/Kata reeks 4

Peter D.

29/3/2022

Worpen

Peter D.

30/3/2022

Controletechnieken op de grond/opleidingsgrepen

Peter G.